ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης συνίσταται στη μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που αντιστοιχούν στα παράγωγα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελειοποίησης των προσωρινά εξαχθέντων κοινοτικών πρώτων υλών σε τρίτη – εκτός ΕΕ χώρα. Με τον τρόπο  αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επωφελούνται του φθηνού εργατικού κόστους των τρίτων χωρών αφενός και αφετέρου προωθείται η χρήση κοινοτικών πρώτων υλών για την κατασκευή του τελικού προϊόντος .

Πως χορηγείται η άδεια για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της Παθητικής Τελειοποίησης;

Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρειά μετά την υποβολή της αίτησης  και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά είτε για την αποδοχή της αίτησης  του είτε για τους λογούς απόρριψης  της εντός 30 ημέρων.

Στην άδεια διευκρινίζονται τα μέσα και οι μέθοδοι με βάση τις οποίες διαπιστώνεται κατά ποσό τα παράγωγα προϊόντα προέκυψαν από μεταποίηση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής ,οι συντελεστές απόδοσης ,η προθεσμία επανεισαγωγής και γενικά τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των τελωνειακών εργασιών τόσο κατά την προσωρινή εξαγωγή όσο και κατά την επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση των μεταποιημένων προϊόντων.

Πόση είναι η περίοδος ισχύος της αδείας ;

Η περίοδος ισχύος της άδειας  υπαγωγής στο καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης είναι τρία (3) έτη ,αλλά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου ,μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ,εφόσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες.

Ποιοι είναι οι οροί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αδείας;

Η εξέταση των οι οικονομικών ορών προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια αποσκοπεί στην εξακρίβωση ότι: α)η πραγματοποίηση των εργασιών τελειοποίησης εκτός της κοινότητας δεν θα δημιουργήσει σημαντικά μειονεκτήματα σε βάρος του κοινοτικού κλάδου μεταποίησης  ,ή β)η εκτέλεση εργασιών εντός της κοινότητας είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης τεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ,ή τέλος λόγω ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων ,βάσει υπογραφής σχετικών συμβολαίων. Δικαιούχα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ.
ΚΑΝ.2913 / 92
ΚΑΝ.2454 / 93