ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της τελειοποίησης για εξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση )αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που προορίζουν τα παραγόμενα προϊόντα τους για εξαγωγή ,να χρησιμοποιήσουν πρώτες και βοηθητικές ύλες τρίτων χωρών ,χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμούς και φόρους ,ώστε τα προϊόντα να είναι πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.

Με τον τρόπο αυτό οι πρώτες ύλες επανεξάγονται αφού έχουν μεταποιηθεί σε έτοιμα και ημιέτοιμα  προϊόντα.

Η μεταποίηση αυτή μπορεί να γίνει για λογαριασμό του ιδίου του μεταποιητή ο  οποίος αγοράζει τις πρώτες ύλες και τις μεταποιεί ή για λογαριασμό του προμηθευτή των πρώτων υλών ,ο οποίος τις διαθέτει στον μεταποιητή για να κατασκευασθούν τα παράγωγα προϊόντα ,έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής.

Και στις δυο περιπτώσεις το αντικείμενο του τελωνειακού καθεστώτος είναι η επιτήρηση της μεταποίησης και της επαναγωγής  (σε τρίτες χώρες) των εισαχθέντων προϊόντων.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς

  1. Υποβολή αίτησης για της χορήγηση αδείας στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια .
  2. Εξέταση των οικονομικών όρων ,ώστε να μην πλήττονται τα συμφέροντα των κοινοτικών     παραγωγών.
  3. Καθορισμός συντελεστών απόδοσης .
  4. Τήρηση καταχωρήσεων
  5. Εγγυητική τραπέζης ή χρηματική εγγύηση για το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ,των εισαγομένων προϊόντων μέχρι την επανεξαγωγή τους.

Ποιες εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν υπό το καθεστώς της Ενεργητικής Τελ/σης

Στα πλαίσια του καθεστώτος μπορούν να γίνουν δεκτές όλες οι εργασίες μεταποίησης, επεξεργασίας ,συνένωσης, διαχωρισμού και επισκευής.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΝ.2913

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΝ. 2454