Τελωνειακή Αποταμίευση

Το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης επινοήθηκε για να εξυπηρετεί την παραμονή των εμπορευμάτων χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμοφορολογικές  επιβαρύνσεις μέχρις ότου ο κύριος των εμπορευμάτων αποφασίσει σε ποιο τελωνειακό καθεστώς θα υπαχθούν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία , ανάλωση , κοινοτική διαμετακόμιση, ενεργητική τελ/ση κ.λ.π).

Τα εμπορεύματα πρέπει να παραμένουν στο χώρο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς καμία μεταβολή .Οποιαδήποτε μεταβολή της φύσης ή της συσκευασίας των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται υστέρα από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

 

Η παραμονή των εμπορευμάτων στις αποταμιευτικές αποθήκες είναι απεριόριστη.

Πως διακρίνονται οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.

Οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης διακρίνονται σε δημοσιές και ιδιωτικές.

Δημοσιές είναι οι αποθήκες οι οποίες επιτρέπουν την αποταμίευση εμπορευμάτων από διάφορους αποταμιευτές.  (Τύποι : Α , Β & ΣΤ).

Ιδιωτικές είναι οι αποθήκες στις οποίες ο διαχειριστής και ο αποταμιευτής των εμπορευμάτων είναι το ίδιο πρόσωπο. (Τύποι , Δ  & Ε ).

Πως χορηγείται το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης .

Το καθεστώς χορηγείται με έκδοση αδείας υστέρα από υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΝ.2913

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΝ 2454